۲۲دلار

به ازاء هر نفر شب

۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  ۵۰دلار

  به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

  ۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  ۲۷دلار

  به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

  ۱۰ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   ۳۵دلار

   به ازاء هر نفر شب

   ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    ۳۵دلار

    به ازاء هر نفر شب

    ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     ۵۰دلار

     به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

     ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      ۶۰دلار

      به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

      ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       ۷۵دلار

       به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

       ۲ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
        ۶۰دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

        ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام