35دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

10 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب

  5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   35دلار

   به ازاء هر نفر شب

   5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    50دلار

    به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

    5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     60دلار

     به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      75دلار

      به ازاء هر نفر شب (فولبرد بوفه)

      2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       60دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

       5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام