هتل صحار

بررسی اجمالی هتل

اتاق 4 تخته
72دلار

18 دلار به ازاء هر نفر

اتاق 3 تخته
54دلار

18 دلار به ازاء هر نفر

اتاق2 تخته
36دلار

18 دلار به ازاء هر نفر