22دلار

به ازاء هر نفر شب

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  50دلار

  به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

  6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  60دلار

  به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

  5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   75دلار

   به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

   2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    نمایش 1-4 از 4 نتیجه برای ویژه نجفپاک کردن همه